Νόμος 4792/2021 για γεωργικά προιόντα, τρόφιμα, δικαστικές διακοπές, self-test

Νόμος 4792/2021 για γεωργικά προιόντα, τρόφιμα, δικαστικές διακοπές, self-test

Νόμος 4792/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 54/09.04.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/633 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 2 Ορισμοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 3 Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις
(Άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 4 Αδιαφανείς ρήτρες
(Άρθρο 3 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 5 Αρχές επιβολής
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 6 Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 7 Αρμοδιότητες των αρχών επιβολής
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 8 Κυρώσεις επί παραβάσεων
Άρθρο 9 Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο 10 Λοιπές αξιώσεις
Άρθρο 11 Παραγραφή
Άρθρο 12 Ένδικη προστασία
Άρθρο 13 Εναλλακτική επίλυση διαφορών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 14 Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών
(Άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 15 Εφαρμογή άλλων διατάξεων
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις
(Άρθρο 1 παρ. 3 και 4 και άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο τρίτο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ηλεκτρονική δημοπρασία – Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών – Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας
Άρθρο 19 Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
Άρθρο 20 Υλοποίηση υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
Άρθρο 21 Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4537/2018
Άρθρο 22 Παράταση προθεσμιών για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και της θητείας των οργάνων διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών
Άρθρο 23 Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) – Αντικατάσταση της παρ. Γ’ του άρθρου 13α του ν. 4310/2014
Άρθρο 24 Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25 Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών
Άρθρο 26 Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021
Άρθρο 27 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self -test)

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4792/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 54/09.04.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις


Πηγή

Leave a Reply