“Μεταρρυθμίσεις και Πρόγραμμα Διακυβέρνησης με προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον, μαζί με τους πολίτες” – Άρθρο του Γιώργου Καραμανώλη

Η τραγωδία των Τεμπών ανέδειξε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη για ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης στις πρακτικές διοίκησης, την άσκηση πολιτικών, στον καθορισμό προτεραιοτήτων και τις διαδικασίες υλοποίησης δημόσιων έργων. Κεντρικό ζητούμενο είναι ένα πλαίσιο ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης που βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η επέκταση του θεσμού της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (2.0), σε κάθε δραστηριότητα στην οποία καταλήγει δημόσιο χρήμα και δημόσια περιουσία, η λειτουργία μοντέλου ΑΣΕΠ και οι ανοικτές προσκλήσεις μέσω OpenGov για την στελέχωση διοικήσεων δημόσιων φορέων με αξιοκρατία – σε αντίθεση με την λογική μοιράσματος θέσεων ευθύνης από τα κόμματα, η διαβούλευση και ο διάλογος με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες και η διαφανής υλοποίηση του κυβερνητικού έργου με αξιολόγηση, πρέπει να είναι αναγκαίες προτεραιότητες και πεδίο προγραμματικών συγκλίσεων.

Το κυβερνητικό έργο προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη διαφανών συστημάτων αξιολόγησης και ελέγχου από τους πολίτες, μέσα από τη λειτουργία π.χ. ανοικτών ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης έργων, παρακολούθησης, διαφάνειας, συντονισμού και ελέγχου του κυβερνητικού έργου. Το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά από όλους τους φορείς δημοσίου συμφέροντος και να παρέχει ανοιχτά δεδομένα για την υλοποίηση δράσεων και έργων, ώστε να αποτελεί  το μέσο που θα βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών προκύπτουν και την αξιολόγηση προτεραιοτήτων. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η παρακολούθηση υλοποίησης πολιτικών και η λογοδοσία.  Με τέτοιες πρακτικές  –  και σε αντίθεση με το “επιτελικό κράτος” – υποστηρίζονται οι θεσμοί,  οι διαδικασίες διοίκησης και η λογική της αποκέντρωσης με δυνατότητα ελέγχου από τους πολίτες.

Αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για μεταρρυθμίσεις δημοσίου συμφέροντος και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων όπως η λειτουργία του δημόσιου τομέα, το σύστημα υγείας, τα δημόσια δίκτυα,  οι εργασιακές σχέσεις, η εκπαίδευση, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.

Οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις είναι σήμερα ο βασικός πυλώνας για την υλοποίηση και εφαρμογή πολιτικών δημόσιου συμφέροντος. Ο τρόπος σχεδιασμού των ψηφιακών έργων, η διασφάλιση της κοστολόγησης με διεθνή standards (benchmarks), ο δημόσιος έλεγχος και η συνεχής αξιολόγηση  καθορίζουν τις  μελλοντικές πρακτικές διοίκησης και τις πρακτικές σε όλο το φάσμα λειτουργίας δημόσιων υποδομών. Ευρύτερα, οι προτεραιότητες των ψηφιακών δράσεων πρέπει να αφορούν την ψηφιοποίηση των δημόσιων υποδομών, τον δικτύων ενέργειας, νερού και μεταφορών και τη διάθεση ανοικτών δεδομένων (open data) που επιτρέπουν το δημόσιο έλεγχο και την εποπτεία τους.

Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι σε συνεχή διαβούλευση και εμπλουτίζεται μέσα από το διάλογο με όλους τους πολίτες. Ενδεικτικά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα digitalsociety.gr, η οποία ήταν βασική προτεραιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 300 στοχευμένες προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. Παράλληλα η πρόσκληση είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμβάλει. Η πρακτική της ψηφιακής κοινωνίας αποτελεί οδηγό για την προώθηση μιας ανοικτής και συμμετοχικής λογικής στη διακυβέρνηση με στόχο την εφαρμογή  πολιτικών δημοσίου συμφέροντος μαζί με τους πολίτες.


Πηγή

Leave a Reply