Προκήρυξη για άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Προκήρυξη για χορήγηση σαράντα (40) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε παραγωγούς πωλητές

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 13/10/2022 και ώρα 7:00 π.μ. έως και 11/11/2022 και ώρα 23:59 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο

https://openmarket.mindev.gov.gr/

όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet.

 

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα, από την προκήρυξη, δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ευθύνη του αιτούντος και η αρμόδια Υπηρεσία δεν δύναται να παρέχει καμία διευκρίνιση για την συμπλήρωσή της.

Οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας openmarket, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αυτές ελέγχονται από την τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης και εκδίδεται η απόφαση.

 

 

 

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της.

Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του νόμου 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

Η προκήρυξη

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)(https://www.odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link), της πηγής προέλευσης

 


Πηγή

Leave a Reply