Ηλεκτρονικά η μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου ΙΧ

Ηλεκτρονικά η μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου ΙΧ με υποβολή αίτησης για την μεταβίβαση μέσω του gov.gr

 

Με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» εισάγεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω του gov.gr.

H ψηφιακή αίτηση θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας της επιλογής του αγοραστή.

Με τον τρόπο αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος θα εξουσιοδοτείται να αποκτήσει πρόσβαση:

  • στα φορολογικά στοιχεία πωλητή και αγοραστή που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας
  • στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος.

Κατόπιν, ο αγοραστής θα λαμβάνει μέσω του gov.gr βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, ώστε εντός τριάντα ημερών να προχωρήσει στην ασφάλισή του, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

 

 

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο . . .
Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977

Στο άρθρο 2 του 722/1977 (Α’ 299), επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται,
β) στην παρ. 2: βα) στο δεύτερο εδάφιο επικαιροποιείται η διοικητική υπαγωγή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και τροποποιείται η διαδικασία μεταβίβασης και έκδοσης άδειας με την αναφορά του μητρώου αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, ββ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) προστίθενται παρ, 2α και 2β, δ) στην παρ* 3: δα) στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η πρόβλεψη της βεβαίωσης από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία και διορθώνονται οι αναφορές σε παραγράφους, δβ) στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην έκδοση της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και διορθώνονται οι αναφορές σε παραγράφους, δν) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, ε) προστίθεται παρ, 4, στ) στις παρ, 2 και 3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως

1. Η άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται στα επιβατηγά οχήματα του άρθρου 1, αποτελεί τίτλο κυριότητας. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις για την έκδοσή της και έχει διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος του υπό μεταβίβαση οχήματος, χωρίς τη διαπίστωση σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων, εφόσον το όχημα υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε αυτόν.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος άρθρου συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την παρ. 1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μητρώου αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή. Προς τον σκοπό υλοποίησης της παρούσας, ο πωλητής προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, καθώς και ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.

2α. Η αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος δύναται επίσης να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας της επιλογής του αγοραστή, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-E4J(7). Με την αίτηση αυτή, εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, προκειμένου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση οχήματος παραδίδεται από τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, o οποίος την κρατεί και αμέσως, μέσω του μητρώου αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή είναι η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού οχήματος, που προβλέπεται στην παρ. 2β, εφόσον έχουν καταβληθεί τα Τέλη κυκλοφορίας και ο κάτοχός του έχει σε ισχύ Δελτίο τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

2β. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας που προβλέπεται στην παρ. 2α χορηγείται στον αγοραστή, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, βεβαίωση υποβολής αιτήματος πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού οχήματος, με την οποία δύναται ο αγοραστής να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

3. Για να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στις παρ. 2, 2α και 2β, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. δ. 1146/1972 (Α’ 84), ο πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά τις παρ. 2, 2α και 2β μεταβίβαση ή η έκδοση της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης, δεν έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από φόρο κληρονομίας, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας μεταβίβασης της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος άρθρου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)»


Πηγή

Leave a Reply