ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ, ΔΕ στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ, ΔΕ στην ΕΥΑΘ

Πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

ΑΣΕΠ 10Κ/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 60/22.11.2021
10K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 6 Δεκεμβρίου 2021 έως 21 Δεκεμβρίου 2021

 

Αναλυτικά οι θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα: 

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έντεκα (11) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι τέσσερις (24) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ αυτής.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 6 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ’: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ- ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ,ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’,Ζ’,Η’)

 

H Προκήρυξη ΑΣΕΠ 10Κ/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 60/22.11.2021

 

 


Πηγή

Leave a Reply