Νόμος 5110/2024 για την εθνική άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις

Νόμος 5110/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 75/24.05.2024
Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Άρθρο 3 Σύσταση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας
Άρθρο 4 Σκοπός και αντικείμενο Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας
Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο
Άρθρο 6 Πόροι
Άρθρο 7 Απαλλαγές και προνόμια
Άρθρο 8 Οργάνωση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης
Άρθρο 9 Εποπτεία και έλεγχος
Άρθρο 10 Αρμοδιότητες
Άρθρο 11 Διανοητική ιδιοκτησία
Άρθρο 12 Προσωπικό Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο 13 Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο πρώτο Νομική μορφή
Άρθρο δεύτερο Επωνυμία
Άρθρο τρίτο Έδρα
Άρθρο τέταρτο Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο πέμπτο Αρμοδιότητες
Άρθρο έκτο Διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Άρθρο έβδομο Κεφάλαιο
Άρθρο όγδοο Μετοχές
Άρθρο ένατο Έσοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο δέκατο Όργανα διοίκησης
Άρθρο ενδέκατο Γενική Συνέλευση
Άρθρο δωδέκατο Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο δέκατο τρίτο Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο δέκατο τέταρτο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο πέμπτο Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο έκτο Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο έβδομο Απαρτία – λήψη αποφάσεων
Άρθρο δέκατο όγδοο Αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο ένατο Ευθύνη και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο εικοστό Διαχείριση
Άρθρο εικοστό πρώτο Ελεγκτές
Άρθρο εικοστό δεύτερο Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο εικοστό τρίτο Αξιολόγηση προτάσεων έρευνας και ανάπτυξης
Άρθρο εικοστό τέταρτο Δοκιμή προϊόντος έρευνας και ανάπτυξης
Άρθρο εικοστό πέμπτο Εμπιστευτικότητα και απόρρητο
Άρθρο εικοστό έκτο Εσωτερικοί κανονισμοί
Άρθρο εικοστό έβδομο Επιτροπές
Άρθρο εικοστό όγδοο Ταμεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο εικοστό ένατο Λύση
Άρθρο τριακοστό Εκκαθάριση

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3187/2003 ΚΑΙ Ν. 4940/2022
Άρθρο 14 Διοργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3187/2003
Άρθρο 15 Εκπαίδευση – Κέντρα Αριστείας – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3187/2003
Άρθρο 16 Προσθήκη κατεύθυνσης στη Σχολή Ικάρων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 3 ν. 3187/2003
Άρθρο 17 Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 3187/2003
Άρθρο 18 Όργανα διοίκησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3187/2003
Άρθρο 19 Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης – Διασχολικό Συμβούλιο – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 3187/2003
Άρθρο 20 Κατηγορίες Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 3187/2003
Άρθρο 21 Επανακαθορισμός προϋποθέσεων εκλογής μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού χωρίς διδακτορικό δίπλωμα – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 3187/2003
Άρθρο 22 Προγραμματισμός και προκήρυξη θέσεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 3187/2003
Άρθρο 23 Εκλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 3187/2003
Άρθρο 24 Έργο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση περ. α) άρθρου 12 ν. 3187/2003
Άρθρο 25 Απασχόληση των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 3187/2003
Άρθρο 26 Ασυμβίβαστα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 16 ν. 3187/2003
Άρθρο 27 Πειθαρχικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3187/2003
Άρθρο 28 Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3187/2003
Άρθρο 29 Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού – Αντικατάσταση άρθρου 22 ν. 3187/2003
Άρθρο 30 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 3187/2003
Άρθρο 31 Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 3187/2003
Άρθρο 32 Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 3187/2003
Άρθρο 33 Ομότιμοι καθηγητές – Αντικατάσταση άρθρου 28 ν. 3187/2003
Άρθρο 34 Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3187/2003
Άρθρο 35 Εξαίρεση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4940/2022 – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4940/2022
Άρθρο 36 Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 4957/2022
Άρθρο 37 Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 ν. 4957/2022
Άρθρο 38 Εφαρμογή συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 426 ν. 4957/2022
Άρθρο 39 Συμμετοχή στρατιωτικών σε ερευνητικά προγράμματα – Προσθήκη περ. δ) στο άρθρο 63 του ν.δ. 1400/1973
Άρθρο 40 Συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4361/2016
Άρθρο 41 Οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 στο άρθρο 26 του ν. 3187/2003
Άρθρο 42 Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 22 και 23 στο άρθρο 31 του ν. 3187/2003

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 43 Ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 562/1970
Άρθρο 44 Οργάνωση της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων – Τροποποίηση άρθρου 2 ν.δ. 562/1970
Άρθρο 45 Ονομασία και αρχαιότητα – Τροποποίηση άρθρου 20 ν.δ. 562/1970
Άρθρο 46 Επιστράτευση – Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 562/1970

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Άρθρο 47 Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής
Άρθρο 48 Αποστολή του Κοινού Σώματος Πληροφορικής
Άρθρο 49 Στελέχωση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής
Άρθρο 50 Μονάδες υπηρεσίας προσωπικού Κοινού Σώματος Πληροφορικής
Άρθρο 51 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής
Άρθρο 52 Στολές – Βαθμοί – Έμβλημα – Ηθικές αμοιβές
Άρθρο 53 Οικονομική και διοικητική μέριμνα
Άρθρο 54 Αποστρατευτικός βαθμός – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2439/1996
Άρθρο 55 Διακρίσεις και ειδικότητες – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3883/2010
Άρθρο 56 Καταληκτικός βαθμός – Τροποποίηση περ. α), γ) και δ) άρθρου 23 ν. 3883/2010
Άρθρο 57 Αποστρατευτικός βαθμός – Αντικατάσταση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 32 ν. 3883/2010
Άρθρο 58 Τεχνητή νοημοσύνη και αναλυτική δεδομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 59 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία για το χρονικό διάστημα 2012 – 2022
Άρθρο 60 Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 25 του ν. 4494/2017
Άρθρο 61 Προσδιορισμός της μέγιστης προσαύξησης για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος – Τροποποίηση άρθρου 17 ν.δ. 398/1974
Άρθρο 62 Ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές – Τροποποίηση άρθρων 127 και 153 ν. 4472/2017
Άρθρο 63 Παράβολο υπέρ του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα – Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 64 του ν. 3978/2011
Άρθρο 64 Εγγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 ν. 3978/2011 Άρθρο 65 Ειδικά Προγράμματα Θητείας
Άρθρο 66 Σύστημα αναδοχής φάρων – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4278/2014
Άρθρο 67 Αναγκαστική απαλλοτρίωση πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων – Προσθήκη άρθρου 65Α στον ν. 4442/1929
Άρθρο 68 Κοπή δένδρων από τη στρατιωτική υπηρεσία
Άρθρο 69 Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες – Τροποποίηση άρθρου 177 ν.δ. 86/1969
Άρθρο 70 Στρατηγική Ασφάλειας Εθνικών Διαβαθμισμένων Πληροφοριών
Άρθρο 71 Συμμετοχή Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών στην ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 440 ν. 4957/2022
Άρθρο 72 Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 73 Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 και προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 3 του ν. 2913/2001
Άρθρο 74 Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης στα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 70 π.δ. 21/1932 και παρ. 5 άρθρου 43 ν. 3943/2011
Άρθρο 75 Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης στον Ειδικό Λογαριασμό Οικονομικής Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας – Τροποποίηση άρθρου 10 ν.δ. 398/1974
Άρθρο 76 Επανυπολογισμός του ποσού κράτησης για την αναγνώριση ετών σπουδών σε στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ως χρόνου μετοχικής σχέσης
Άρθρο 77 Ρύθμιση θεμάτων του οικισμού Μαλεσίνας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 79 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 80 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 81 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος

 

Αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 5110/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 75/24.05.2024

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης


Πηγή

Leave a Reply