ΑΣΕΠ. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Αριθμ. 541433 – ΦΕΚ τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 44/20.11.2023
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμούς για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού), ως εξής:

Α. Μία (1) θέση 2ης Κατηγορίας Εξάρχοντες.
Β. Μία (1) θέση 3ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Α’) στα Β’ Βιολιά.
Γ. Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στις Τρομπέτες.
Δ. Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Κόρνα

Οι υποψήφιοι πρέπει
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του ν. 3528/2007).
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα σε χώρο που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 22α Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα.
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς για την κάλυψη των ως άνω αναφερόμενων κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΑ, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό προσόν διορισμού στη θέση για την οποία διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Βασ. Σοφίας, 11521, Αθήνα) αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.
Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς.
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

Εξεταστέα Ύλη
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/ 22-7-1999 (Β’1604) υπουργική απόφαση, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:
Για τη θέση 2ης Κατηγορίας Εξάρχοντες
α. Ένα από τα κονσέρτα BRAHMS, SIBELIUS, TCHAIKOVSKY (ολόκληρο).
β. ΜΟΖΑRT: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza.
γ. BACH: Το 1ο (αργό) μέρος μιας από τις 3 σονάτες για βιολί σόλο.
δ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα.
ε. Prima vista
Για τη θέση Κορυφαίου Α’ 3ης Κατηγορίας στα Β’ Βιολιά
α. Ένα από τα κονσέρτα BRAHMS, SIBELIUS, TCHAIKOVSKY, το 1ο μέρος με Cadenza.
β. ΜΟΖΑRT: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza και το 2ο μέρος.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα.
δ. Prima vista.
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στις Τρομπέτες
α. HAYDN ή HUMMEL: Κοντσέρτα σε μι υφ. μειζ. 1ο μέρος.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Κόρνα α. HAYDN: Κοντσέρτο σε ρε μειζ. ολόκληρο.
β. MOZART: Κοντσέρτο αρ. 3 KV 477 ή Κοντσέρτο αρ. 4 KV 495, το 1ο μέρος με Cadenza.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα.
δ. Prima vista.
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 υπουργικής απόφασης.
Οι πίνακες επιτυχίας των θέσεων που προκηρύσσονται θα περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθούν στα Γραφεία και στον χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εν λόγω Ορχήστρας (www.koa.gr)
Η απόφαση – προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού (www.culture. gov.gr) της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (www.koa.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia. gov.gr). Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης

 

 


Πηγή

Leave a Reply