Νόμος 4982/2022 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Νόμος 4982/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 195/15.10.2022
Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 4 Τύποι Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 5 Δραστηριότητες που ασκούνται εντός Επιχειρηματικού Πάρκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Άρθρο 6 Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 7 Ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 8 Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 9 Χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 10 Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Άρθρο 11 Πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 12 Θέματα κυριότητας χώρων και υποδομών
Άρθρο 13 Εισφορά σε γη και σε χρήμα
Άρθρο 14 Χρήση αιγιαλού και παραλίας και Ελεύθερες Ζώνες – Ζώνες Αποθηκών
Άρθρο 15 Εξωτερικές υποδομές
Άρθρο 16 Ολοκλήρωση των έργων υποδομής
Άρθρο 17 Μεταβολές και επέκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 18 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Άρθρο 19 Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας
Άρθρο 20 Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης
Άρθρο 21 Επιχειρηματικό Πάρκο οριοθετημένο σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Άρθρο 22 Διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 23 Κανονισμός λειτουργίας
Άρθρο 24 Σύμβαση εγκατάστασης
Άρθρο 25 Παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 26 Διαμεσολάβηση
Άρθρο 27 Υποκατάσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Άρθρο 28 Κίνητρα για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 29 Κίνητρα αδειοδότησης
Άρθρο 30 Κίνητρα για την εγκατάσταση εντός Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 31 Αξιοποίηση έκτασης εντός Επιχειρηματικού Πάρκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 32 Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων
Άρθρο 33 Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Άρθρο 34 Ψηφιακά εργαλεία
Άρθρο 35 Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Άρθρο 36 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 37 Σύσταση δικαιώματος επιφανείας εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 38 Σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας σε τμήμα οικοπέδου εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 39 Περιεχόμενο του δικαιώματος επιφανείας
Άρθρο 40 Μεταβίβαση και επιβάρυνση του δικαιώματος επιφανείας – Βάρη επί του κτίσματος
Άρθρο 41 Λήξη και απόσβεση επιφανείας – Αποτελέσματα
Άρθρο 42 Συνέπειες της λήξης της επιφανείας για τις ενοχικές συμβάσεις
Άρθρο 43 Προστασία επιφανειούχου
Άρθρο 44 Φορολογική μεταχείριση – Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 46 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 47 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
Άρθρο 49 Δυνατότητα διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης από φαρμακευτικές εταιρείες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2Α ν. 4139/2013
Άρθρο 50 Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 2ΙΑ ν. 4139/2013
Άρθρο 51 Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού – Τροποποίηση άρθρου 2ΙΒ ν. 4139/2013
Άρθρο 52 Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 2ΙΓ ν. 4139/2013
Άρθρο 53 Άδεια παραγωγής και κυκλοφορίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης υπό τη μορφή του ξηρού ανθού – Προσθήκη παρ. 1α, 1β και 1γ στο άρθρο 2ΙΕ ν. 4139/2013
Άρθρο 54 Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 2ΙΣΤ ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 55 Προσθήκη αρμοδιότητας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Προσθήκη περ. κ’ στην παρ. 2 άρθρου 1 ν. 1733/1987
Άρθρο 56 Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων – Τροποποίηση παρ. 3, 6 και 8 άρθρου 30 ν. 4679/2020
Άρθρο 57 Ορισμός Διαμεσολαβητή – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 4679/2020
Άρθρο 58 Ρύθμιση περί συνέχισης δικών από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Άρθρο 59 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 87, αντικατάσταση άρθρου 88 ν. 4679/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 60 Σκοπός του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4310/2014 – Τροποποίηση άρθρου 39 ν. 4310/2014
Άρθρο 61 Γενικοί ορισμοί του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4310/2014 – Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 4310/2014
Άρθρο 62 Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής τεχνολογίας – Τροποποίηση άρθρου 41 ν. 4310/2014
Άρθρο 63 Αρμοδιότητες Υπουργών στον τομέα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας – Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 4310/2014
Άρθρο 64 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 και αντικατάσταση παρ. 3 και 4 άρθρου 43 ν. 4310/2014
Άρθρο 65 Διοίκηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4310/2014
Άρθρο 66 Πόροι Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από τέλη – Τροποποίηση παρ. 1, κατάργηση παρ. 2 άρθρου 45 ν. 4310/2014
Άρθρο 67 Επιβολή κυρώσεων από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4310/2014
Άρθρο 68 Χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας για τις δραστηριότητες του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4310/2014 – Αντικατάσταση άρθρου 90 ν. 4310/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 69 Αποζημίωση προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 Μέρους Α άρθρου 20 ν. 4354/2015
Άρθρο 70 Επιτάχυνση της υλοποίησης έργων προς ένταξη στα συγχρηματοδοτούμενα από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 Προγράμματα – Προσθήκη άρθρου 60Α στον ν. 4914/2022
Άρθρο 71 Χρηματοδότηση πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022
Άρθρο 72 Συμπερίληψη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στο άρθρο 13α του ν. 4310/2014 – Προσθήκη παρ. Ζ’ στο άρθρο 13α του ν. 4310/2014
Άρθρο 73 Καθορισμός του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4429/2016
Άρθρο 74 Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011
Άρθρο 75 Παράταση δυνατότητας μετατροπής άδειας παραγωγού σε άδεια επαγγελματία πωλητή
Άρθρο 76 Ρυθμίσεις για τον αιγιαλό και την παραλία έμπροσθεν του ακινήτου Βορείου Αφάντου στη Ρόδο
Άρθρο 77 Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος» – Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 2 ν. 4338/2015
Άρθρο 78 Διαχειριστικές πράξεις εκτελεστή διαθηκών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4182/2013
Άρθρο 79 Σύμπραξη Υπουργού Οικονομικών στην απόφαση της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4876/2021 – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 83 του ν. 4706/2020
Άρθρο 80 Δυνατότητα συμμετοχής μελών επαγγελματικών οργανώσεων στη Γενική Συνέλευση μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων – Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 5 του ν. 1712/1987
Άρθρο 81 Κατάργηση ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και απόδειξη ταυτοπροσωπίας για τη συμμετοχή σε ψηφοφορία κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1712/1987
Άρθρο 82 Ρύθμιση δικαιωμάτων για τα αθλητικά σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 έως την 23η.10.2022
Άρθρο 83 Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση – Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999
Άρθρο 84 Aφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράσεων – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4890/2022
Άρθρο 85 Προσωπικό δομών φιλοξενίας και φροντίδας βρεφών και παιδιών, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών
Άρθρο 86 Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»
Άρθρο 87 Κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση παραχώρησης
Άρθρο 88 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 81 ν. 4949/2022
Άρθρο 89 Κάλυψη δαπανών επιχορήγησης πληττόμενων εκδοτικών επιχειρήσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4764/2020
Άρθρο 90 Πλειοψηφία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου για παύση ή αντικατάσταση μελών και εκλογής νέας Διοικητικής Επιτροπής – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 69 ν. 4497/2017
Άρθρο 91 Δυνατότητα επανεκλογής Προέδρου Επιμελητηρίου – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 73 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 96 ν. 4497/2017
Άρθρο 92 Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του ν. 4849/2021 περί υπαίθριου εμπορίου – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4849/2021
Άρθρο 93 Εξυγίανση επιχειρήσεων των ΟΤΑ β’ βαθμού – Τροποποίηση άρθρου 107 ν. 4849/2021
Άρθρο 94 Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης – Τροποποίηση άρθρου 178 ν. 4972/2022
Άρθρο 95 Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Άρθρο 96 Ζητήματα του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» – Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 44 ν. 4934/2022
Άρθρο 97 Αποζημίωση για συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4354/2015
Άρθρο 98 Παράταση θητείας Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 211 ν. 4920/2022
Άρθρο 99 Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων – Αντικατάσταση περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 ν. 4823/2021
Άρθρο 100 Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου – Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021
Άρθρο 101 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022
Άρθρο 102 Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του ν. 4763/2020
Άρθρο 103 Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών – Αντικατάσταση υποπερ. γγ’ περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 155 ν. 4635/2019
Άρθρο 104 Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4276/2014
Άρθρο 105 Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25A ν. 4276/2014
Άρθρο 106 Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου – Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25B ν. 4276/2014
Άρθρο 107 Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου – Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25Γ ν. 4276/2014
Άρθρο 108 Πρόβλεψη για καταβολή παραβόλων – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 74 ν. 4875/2021
Άρθρο 109 Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος προσβάσιμου τουριστικού προορισμού – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4875/2021
Άρθρο 110 Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης – Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4875/2021
Άρθρο 111 Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 ν. 4875/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 76

Νόμος 4982/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 195/15.10.2022
Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)(https://www.odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link), της πηγής προέλευσης


Πηγή

Leave a Reply