Αλλαγή στην ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης αγροτών

Αριθμ. 4384 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5365/17.10.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1573/14.04.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)» (Β’ 1844).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, και 3 της υπό στοιχεία 1573/14.04.2022 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη χρονική περίοδο της ηλεκτρονικής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης περιόδου 2022-2027 στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/2116, 2021/2115, 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 για την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ, μέσω ειδικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)».

2. Ο τίτλος του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης περιόδου 20222027 στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε.».

3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δημιουργείται ειδική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την υποβολή στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης περιόδου 2022-2027, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/2116, 2021/2115, 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 για την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ».

4. Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης περιόδου 2022-2027 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο/νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου είτε μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του».

«4. Για την συμπλήρωση της αίτησης, τα φυσικά/νομικά πρόσωπα υποβάλλουν είτε απευθείας είτε μέσω πιστοποιημένου Κ.Υ.Δ. όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία), προκειμένου να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά τους για ενίσχυση ή/ και στήριξη για κάθε έτος για την περίοδο 2022-2027.».

Άρθρο 2
Το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 1573/14.04.2022 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

1. Στην παρ. 1 αυτού προστίθεται στοιχείο ζ:

«ζ) κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία που προβλέπεται στις σχετικές εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/2116, 2021/2115 και 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης περιόδου 2022-2027 ενημερώνεται τo σχετικό πεδίο της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του».

 

 

Άρθρο 3
Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 1573/14.04.2022 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του έργου, καθώς και για την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό του ελέγχου της διασταύρωσης των στοιχείων και πληρωμής των δικαιούχων παροχής στήριξης από τα ταμεία ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, του μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/2116, 2021/2115 και 2021/2117 για την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ, περιορίζονται δε στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων είναι η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 και ε του ΓΚΠΔ. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται».

Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1573/14.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης


Πηγή

Leave a Reply