Στρατός Ξηράς ΣΤ ΕΣΣΟ 2021. Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη

Στρατός Ξηράς ΣΤ ΕΣΣΟ 2021. Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη

Μέσω taxisnet η κατάταξη των στρατευσίμων στο Στρατό Ξηράς

 

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 164/2021 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2021 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2021) στον Στρατό Ξηράς.

 

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς taxisnet, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα https://www.stratologia.gr/el/epikoinwnia

 

Υποχρεωτική υποβολή σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού Covid-19 για τους υπόχρεους κατάταξης Νοεμβρίου

1. Στο πλαίσιο πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης της νόσου Covid-19, οι υπόχρεοι για κατάταξη με τη 2021 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και 2021 Δ΄ΕΣΣΟ για Πολεμικό Ναυτικό (Νοέμβριος 2021), υποβάλλονται υποχρεωτικά, σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού covid-19, σαράντα οχτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες, πριν την ημερομηνία κατάταξής τους.

2. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας [Άρθρο 3 ν.4790/2021 (Α΄ 48) και άρθρο 13 ν.4812/2021 (Α΄ 110)].

 

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΣΥΠΟ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

4. Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Β» Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 08 έως 11 Νοεµβρίου 2021, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 15 έως 19 και 22 Νοεµβρίου 2021, ανάλογα µε την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

α. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων (µετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους) της παραγράφου 1γ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ:

(1) Εντός πενθηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσοκοµεία δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού.

(2) Εντός δεκαηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

β. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1δ της παρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της µετατόπισης της κατάταξής τους.

γ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την κοινοποίηση της γνωµάτευσης στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Των στρατευσίµων της παραγράφου 1στ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης.

ε. Των µονίµων κατοίκων εξωτερικού της παραγράφου 1θ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

στ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ιβ οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» της παρούσας.

5. Για τους στρατευσίµους-ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα από την καθοριζόµενη για την κατηγορία τους ηµεροµηνία µέχρι και 22 Νοεµβρίου 2021, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσµοι, υπέχοντας µηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά την ηµεροµηνία αυτή να µην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερόµενων στις παραγράφους 4 α-β-γ-δ-ε, στ και 7 της παρούσας.

6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, µε διαταγή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή της επιλογής σε Ο-Σ και των ΣΥΠΟ στρατευσίµων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

7. Οι καλούµενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζοµένη ηµεροµηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνοµική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειµενικής αδυναµίας µπορούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ηµερών από την καθοριζοµένη ηµεροµηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ

8. Όσοι στρατεύσιµοι ικανοί κατηγοριών πρώτης (Ι/1) και δεύτερης (Ι/2) δεν έχουν προϋπηρεσία και δεν έχουν προκριθεί ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (ΥΕΑ), αν και έχουν γραµµατικές γνώσεις αποφοίτου λυκείου ή ισότιµης σχολής και άνω, να υποβάλουν στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, σχετικό αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων, για να προκριθούν ως ΥΕΑ και να καθορισθεί ενδεχοµένως άλλο ΣΥΠΟ.

9. Για την κανονική κίνηση και εµπρόθεσµη άφιξη στα ΣΥΠΟ οι προσκαλούµενοι πρέπει :

α. Να παρουσιασθούν εγκαίρως στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές ή τα αρµόδια Φρουραρχεία και να εφοδιασθούν, εφόσον το επιθυµούν, µε καταστάσεις επιβιβάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του (β) σχετικού και το άρθρο 32 του (δ) όµοιου.

β. Να έχουν µαζί τους και να προσκοµίσουν στα ΣΥΠΟ:

(1) Το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, ή άλλο επίσηµο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

(2) Το σηµείωµα κατάταξης, που θα εκτυπώσουν από τον διαδικτυακό τόπο « www.stratologia.gr » ή που θα τους αποσταλεί από τις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωµάτευση ακτινολόγου ή πνευµονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε ∆ηµόσιο ή Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο ή αντίστοιχης ειδικότητας, ιδιώτη ιατρού της Χώρας.

(4) Το Ατοµικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωµατεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονοµικών συµβουλίων ή επιτροπών.

(5) Οι προκριθέντες ως ΥΕΑ, αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων. Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση από αυτούς πιστοποιητικού αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής (θα δηλωθούν από τους ίδιους τα στοιχεία που αφορούν στην ποινική τους κατάσταση, κατά την κατάταξή τους) και αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

(6) Επίσηµα στοιχεία από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή βεβαίωση έκδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο Αριθµός Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ).

(7) Τα αποτελέσµατα µοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών πριν από την ηµεροµηνία κατάταξής. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δηµόσια νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισµένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, µε την επίδειξη του σηµειώµατος κατάταξης και του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου επίσηµου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύµφωνα µε το Ν.4839/21 (Α΄181).

 

Η Πρόσκληση Στρατευσίμων 2021 ΣΤ/ΕΣΣΟ

 

 


Πηγή

Leave a Reply