Νόμος 4855/2021 Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Νόμος 4855/2021 Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Νόμος 4855/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 215/12.11.2021
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1: Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους – Μετονομασία του αδικήματος της ψευδορκίας σε ψευδή κατάθεση – Τροποποίηση της περ. ε΄ του άρθρου 8 ΠΚ
Άρθρο 2: Απρόσφορη απόπειρα – Προσθήκη άρθρου 43 στον ΠΚ
Άρθρο 3: Δικαστική επιμέτρηση της ποινής – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 79 ΠΚ
Άρθρο 4: Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής – Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 80 ΠΚ
Άρθρο 5: Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ
Άρθρο 6: Προσθήκη της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας για τον υπολογισμό του χρόνου προσωρινής κράτησης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 82 ΠΚ
Άρθρο 7: Μειωμένη ποινή – Τροποποίηση του άρθρου 83 ΠΚ
Άρθρο 8: Συνολική ποινή στην περίπτωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 94 ΠΚ
Άρθρο 9: Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο – Αντικατάσταση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 99 ΠΚ
Άρθρο 10: Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής – Αντικατάσταση του άρθρου 100 ΠΚ
Άρθρο 11: Ανάκληση της αναστολής – Αντικατάσταση του άρθρου 101 ΠΚ
Άρθρο 12: Άρση της αναστολής – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 102 ΠΚ
Άρθρο 13: Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης – Τροποποίηση του άρθρου 103 ΠΚ
Άρθρο 14: Δικαστικές δαπάνες και παρεπόμενες ποινές – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104 ΠΚ
Άρθρο 15: Διάρκεια κοινωφελούς εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Α ΠΚ
Άρθρο 16: Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Β ΠΚ
Άρθρο 17: Έκτιση της ποινής στην κατοικία – Τροποποίηση του άρθρου 105 ΠΚ
Άρθρο 18: Παροχή κοινωφελούς εργασίας – Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ
Άρθρο 19: Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης – Τροποποίηση των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 105Β ΠΚ
Άρθρο 20: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 ΠΚ
Άρθρο 21: Ανάκληση της απόλυσης – Τροποποίηση του άρθρου 107 ΠΚ
Άρθρο 22: Άρση της απόλυσης – Τροποποίηση του άρθρου 108 ΠΚ
Άρθρο 23: Συνέπειες της μη ανάκλησης – Τροποποίηση του άρθρου 109 ΠΚ
Άρθρο 24: Χορήγηση της υπό όρο απόλυσης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 110 ΠΚ
Άρθρο 25: Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση – Τροποποίηση των παρ. 6, 7 και 8 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 110Α ΠΚ
Άρθρο 26: Αναστολή της παραγραφής – Τροποποίηση της παρ. 2 και αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 113 ΠΚ
Άρθρο 27: Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των ποινών – Τροποποίηση του άρθρου 119 ΠΚ
Άρθρο 28: Απόλυση υπό όρο – Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 129 ΠΚ
Άρθρο 29: Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση – Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 129Α ΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 30: Εσχάτη προδοσία – Αναμόρφωση της ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 134 ΠΚ
Άρθρο 31: Δωροληψία πολιτικών προσώπων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 159 ΠΚ
Άρθρο 32: Δωροδοκία πολιτικών προσώπων – Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 159Α ΠΚ
Άρθρο 33: Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 168 ΠΚ
Άρθρο 34: Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο – Τροποποίηση του άρθρου 169Α ΠΚ
Άρθρο 35: Αξιόποινη υποστήριξη – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 187Β ΠΚ
Άρθρο 36: Διασπορά ψευδών ειδήσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 191 ΠΚ
Άρθρο 37: Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 207 ΠΚ
Άρθρο 38: Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 208 ΠΚ
Άρθρο 39: Προπαρασκευαστικές πράξεις – Τροποποίηση του άρθρου 211 ΠΚ
Άρθρο 40: Διακεκριμένη περίπτωση πλαστογραφίας – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 216 ΠΚ
Άρθρο 41: Ψευδής κατάθεση – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 224 ΠΚ
Άρθρο 42: Δωροληψία υπαλλήλου – Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 235 ΠΚ
Άρθρο 43: Δωροδοκία υπαλλήλου – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 236 ΠΚ
Άρθρο 44: Ευνοϊκά μέτρα – Κατάργηση της παρ. 1 και τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 263Α ΠΚ
Άρθρο 45: Εμπρησμός – Αντικατάσταση του άρθρου 264 ΠΚ
Άρθρο 46: Εμπρησμός σε δάση – Αντικατάσταση του άρθρου 265 ΠΚ
Άρθρο 47: Πλημμύρα – Τροποποίηση του άρθρου 268 ΠΚ
Άρθρο 48: Έκρηξη – Τροποποίηση του άρθρου 270 ΠΚ
Άρθρο 49:Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 272 ΠΚ
Άρθρο 50: Κοινώς επικίνδυνη βλάβη – Τροποποίηση του άρθρου 273 ΠΚ
Άρθρο 51: Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 275 ΠΚ
Άρθρο 52: Πρόκληση ναυαγίου – Τροποποίηση του άρθρου 277 ΠΚ
Άρθρο 53: Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό από αμέλεια – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 279 ΠΚ
Άρθρο 54:Επιβλαβή φάρμακα – Προσθήκη άρθρου 281 ΠΚ
Άρθρο 55: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών από αμέλεια – Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 285 ΠΚ
Άρθρο 56: Παραβίαση κανόνων οικοδομικής από αμέλεια – Τροποποίηση του άρθρου 286 ΠΚ
Άρθρο 57: Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 ΠΚ
Άρθρο 58: Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία – Τροποποίηση του άρθρου 290 ΠΚ
Άρθρο 59: Επικίνδυνη οδήγηση – Τροποποίηση του άρθρου 290Α ΠΚ
Άρθρο 60: Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών – Τροποποίηση του άρθρου 291 ΠΚ
Άρθρο 61: Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 292Α ΠΚ
Άρθρο 62: Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 293 ΠΚ
Άρθρο 63: Ανθρωποκτονία με δόλο – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 299 ΠΚ Άρθρο 64: Σωματική βλάβη – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 308 ΠΚ
Άρθρο 65: Επικίνδυνη σωματική βλάβη – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση του άρθρου 309 ΠΚ
Άρθρο 66: Βαριά σωματική βλάβη – Αντικατάσταση του άρθρου 310 ΠΚ
Άρθρο 67: Σωματική βλάβη από αμέλεια – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 314 ΠΚ
Άρθρο 68: Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου – Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση – Προσθήκη άρθρου 315Α στον ΠΚ
Άρθρο 69: Εμπορία ανθρώπων – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 323Α ΠΚ
Άρθρο 70: Αυτοδικία – Τροποποίηση του άρθρου 331 ΠΚ
Άρθρο 71: Βιασμός – Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 336 ΠΚ
Άρθρο 72: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας – Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 337 ΠΚ
Άρθρο 73: Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 338 ΠΚ
Άρθρο 74: Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 339 ΠΚ
Άρθρο 75: Γενική διάταξη για τα άρθρα 338 και 339 ΠΚ – Προσθήκη άρθρου 340 στον ΠΚ
Άρθρο 76: Κατάχρηση ανηλίκων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 342 ΠΚ
Άρθρο 77: Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου που αναζητά εργασία – Αντικατάσταση της περ. β΄ του άρθρου 343 ΠΚ
Άρθρο 78: Έγκληση – Τροποποίηση του άρθρου 344 ΠΚ
Άρθρο 79: Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 345 ΠΚ
Άρθρο 80: Πορνογραφία ανηλίκων – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 348Α ΠΚ
Άρθρο 81: Μαστροπεία – Τροποποίηση του άρθρου 349 ΠΚ
Άρθρο 82: Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής – Τροποποίηση του άρθρου 351Α ΠΚ
Άρθρο 83: Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 353 ΠΚ
Άρθρο 84: Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου – Τροποποίηση του άρθρου 360 ΠΚ
Άρθρο 85: Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 360Α ΠΚ
Άρθρο 86: Κλοπή – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ
Άρθρο 87: Υπεξαίρεση – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 375 ΠΚ
Άρθρο 88: Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 377 ΠΚ
Άρθρο 89: Ληστεία – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 380 ΠΚ
Άρθρο 90: Προϋποθέσεις αποχής από την ποινική δίωξη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 381 ΠΚ
Άρθρο 91: Εκβίαση – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 385 ΠΚ
Άρθρο 92: Απάτη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 386 ΠΚ
Άρθρο 93: Απάτη με υπολογιστή – Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 386Α ΠΚ
Άρθρο 94: Απιστία – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 390 ΠΚ
Άρθρο 95: Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 394 ΠΚ
Άρθρο 96: Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα – Τροποποίηση του άρθρου 396 ΠΚ
Άρθρο 97: Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα – Προσθήκη άρθρου 398 στον ΠΚ
Άρθρο 98: Τοκογλυφία – Πλαίσιο ποινής – Τροποποίηση του άρθρου 404 ΠΚ
Άρθρο 99: Γενική διάταξη για την άσκηση της ποινικής δίωξης κατ’ έγκληση στο αδίκημα του άρθρου 394 ΠΚ – Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 405 ΠΚ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 100: Δικαιώματα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο της ανώτατης εποπτείας στην ανάκριση – Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 32 ΚΠΔ
Άρθρο 101: Προθεσμία περάτωσης προκαταρκτικής εξέτασης και έλεγχος αδικαιολόγητης υπέρβασης αυτής – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 35 ΚΠΔ
Άρθρο 102: Κίνηση ποινικής δίωξης επί ανηλίκων για πράξεις που αν τις διέπραττε ο ανήλικος, θα διατασσόταν προκαταρκτική εξέταση – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 43 ΚΠΔ
Άρθρο 103: Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με πράξεις του προϊσταμένου εισαγγελέα του τμήματος οικονομικού εγκλήματος – Τροποποίηση του άρθρου 47 ΚΠΔ
Άρθρο 104: Κήρυξη απαράδεκτης νέας δίωξης για την ίδια πράξη λόγω εκκρεμοδικίας – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 57 ΚΠΔ
Άρθρο 105: Αναβολή με πράξη του εισαγγελέα κάθε ενέργειας κατά του θύματος για την περίπτωση διάπραξης του εγκλήματος του άρθρου 351Α ΠΚ – Τροποποίηση των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 59 ΚΠΔ
Άρθρο 106: Δικαίωμα παράστασης του κατηγορούμενου ανηλίκου με συνήγορο – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 99 ΚΠΔ
Άρθρο 107: Αρμοδιότητα μονομελούς εφετείου επί εγκλημάτων του Δασικού Κώδικα και του νόμου περί προστασίας των δασών – Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 110 ΚΠΔ
Άρθρο 108: Αρμοδιότητα τριμελούς εφετείου επί κακουργημάτων αρμοδιότητας του μονομελούς εφετείου – Τροποποίηση των περ. 5 και 6 της παρ. Α του άρθρου 111 ΚΠΔ
Άρθρο 109: Αρμοδιότητα μονομελούς πλημμελειοδικείου επί των αδικημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 7, του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του ν. 2168/1993 και της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ – Τροποποίηση του άρθρου 115 ΚΠΔ
Άρθρο 110: Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων επί πλημμελήματος σε βάρος μελών δικαστηρίου – Αντικατάσταση τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 117 ΚΠΔ
Άρθρο 111: Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου – Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 119 ΚΠΔ
Άρθρο 112: Εξαίρεση από την παραπομπή στον εισαγγελέα σε περίπτωση αναρμοδιότητας του μονομελούς πλημμελειοδικείου – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 120 ΚΠΔ
Άρθρο 113: Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως – Αντικατάσταση του άρθρου 121 ΚΠΔ
Άρθρο 114: Αρμοδιότητα προϊσταμένου οικονομικού εγκλήματος επί της εποπτείας και του συντονισμού των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 132 ΚΠΔ
Άρθρο 115: Ιδιότητα του παριστάμενου στην ποινική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας ως διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 145 ΚΠΔ
Άρθρο 116: Ανάλυση DNA επί αυτοφώρων εγκλημάτων – Εποπτεία του ειδικού αρχείου γενετικών τύπων – Καταστροφή στοιχείων – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 201 ΚΠΔ
Άρθρο 117: Μαρτυρία συγκατηγορουμένου ως μόνο αποδεικτικό μέσο – Τροποποίηση του άρθρου 211 ΚΠΔ
Άρθρο 118: Προστασία μαρτύρων μέσω μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 218 ΚΠΔ
Άρθρο 119: Κατάθεση μάρτυρα χωρίς αναφορά της πηγής πληροφοριών – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 224 ΚΠΔ
Άρθρο 120: Εξέταση ανήλικων μαρτύρων θυμάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας – Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 227 ΚΠΔ
Άρθρο 121: Μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής – Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 228 ΚΠΔ
Άρθρο 122: Χωρισμός της υπόθεσης επί συναφών εγκλημάτων και εισαγωγή της στο δικαστικό συμβούλιο – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 245 ΚΠΔ
Άρθρο 123: Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης – Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 3 του άρθρου 269 ΚΠΔ
Άρθρο 124: Λόγοι επιβολής περιοριστικών όρων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 282 ΚΠΔ
Άρθρο 125: Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση – Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 284 ΚΠΔ
Άρθρο 126: Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης μετά από παραπεμπτικό βούλευμα επί του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση σε σχέση με τη διάρκεια, άρση, εξακολούθηση ή παράτασή του – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 285 ΚΠΔ
Άρθρο 127: Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων – Τροποποίηση του άρθρου 287 ΚΠΔ
Άρθρο 128: Έναρξη υπολογισμού της προθεσμίας άσκησης προσφυγής του κατηγορουμένου – Δυνατότητα άρσης των περιοριστικών όρων – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 290 ΚΠΔ
Άρθρο 129: Επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 292 ΚΠΔ
Άρθρο 130: Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων – Αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 293 ΚΠΔ
Άρθρο 131: Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου – Αντικατάσταση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 294 ΚΠΔ
Άρθρο 132: Προϋποθέσεις απόδοσης της εγγύησης Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 299 ΚΠΔ
Άρθρο 133: Περάτωση της κύριας ανάκρισης σε υποθέσεις ανηλίκων κατηγορουμένων, πλημμελημάτων και αγνώστου δράστη – Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 308 ΚΠΔ
Άρθρο 134: Υποχρεωτικός διορισμός δικηγόρου για πλημμελήματα για τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 340 ΚΠΔ
Άρθρο 135: Ενημέρωση του κατηγορουμένου πριν από την απόφαση για την ενοχή – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 343 ΚΠΔ
Άρθρο 136: Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να ασκήσει έφεση – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 430 ΚΠΔ
Άρθρο 137: Ποια είναι τα ένδικα μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 462 ΚΠΔ
Άρθρο 138: Άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα – Τροποποίηση του άρθρου 465 ΚΠΔ
Άρθρο 139: Παραδεκτή άσκηση ενδίκου μέσου ως προϋπόθεση αναστολής – Χορήγηση αναστολής από το τριμελές ή πενταμελές εφετείο – Τροποποίηση του άρθρου 471 ΚΠΔ
Άρθρο 140: Προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων σε περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Πότε άρχεται η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 473 ΚΠΔ
Άρθρο 141: Τρόπος άσκησης αναίρεσης από τον κατηγορούμενο – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 474 ΚΠΔ
Άρθρο 142: Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος – Άσκηση ενδίκου μέσου από κρατούμενο αναιρεσείοντα – Παραδεκτό ενδίκου μέσου – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη νέας παρ. 2Α στο άρθρο 476 ΚΠΔ
Άρθρο 143: Σε ποιους επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύματος – Τροποποίηση του άρθρου 477 ΚΠΔ
Άρθρο 144: Άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών από τον κατηγορούμενο για λόγους εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης – Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 478 ΚΠΔ
Άρθρο 145: Προθεσμία άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 483 ΚΠΔ
Άρθρο 146: Παραδεκτό άσκησης αίτησης αναίρεσης ως προϋπόθεση για την εξέτασή της – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 484 ΚΠΔ
Άρθρο 147: Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενα ζητήματα επί παραδεκτής έφεσης κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα – Τροποποίηση του άρθρου 488 ΚΠΔ
Άρθρο 148: Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης τριμελούς πλημμελειοδικείου και εφετείου για πλημμελήματα από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα – Τροποποίηση της περ. β΄ και κατάργηση της περ. δ΄ του άρθρου 489 ΚΠΔ
Άρθρο 149: Έφεση στην περίπτωση μη καταβολής χρηματικής ποινής – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 490 ΚΠΔ
Άρθρο 150: Άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα εφετών κατά καταδικαστικής απόφασης του μονομελούς εφετείου της περιφέρειας του εφετείου του – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 491 ΚΠΔ
Άρθρο 151: Ανασταλτική δύναμη της έφεσης – Τροποποίηση της παρ. 2 κατάργηση της παρ. 3 και αντικατάσταση πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 497 ΚΠΔ
Άρθρο 152: Επιδόσεις επί έφεσης σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου ή μη ακριβούς δηλωθείσας διεύθυνσης – Τροποποίηση του άρθρου 498 ΚΠΔ
Άρθρο 153: Παραδεκτό της έφεσης – Απουσία του εκκαλούντος κατά τη νέα συζήτηση μετά από διακοπή ή αναβολή – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 501 ΚΠΔ
Άρθρο 154: Αρμόδιο δικαστήριο για την τύχη της εγγύησης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 503 ΚΠΔ
Άρθρο 155: Προθεσμία αναίρεσης για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – Τροποποίηση του άρθρου 507 ΚΠΔ
Άρθρο 156: Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως – Αυτεπάγγελτη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου που ισχύει μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου – Τροποποίηση του άρθρου 511 ΚΠΔ
Άρθρο 157: Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση σημειώματος – Αντικατάσταση του άρθρου 513 ΚΠΔ
Άρθρο 158: Μη δυνατότητα άσκησης δεύτερης αναίρεσης – Τροποποίηση του άρθρου 514 ΚΠΔ
Άρθρο 159: Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής – Αντικατάσταση του άρθρου 522 ΚΠΔ
Άρθρο 160: Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για επανεξέταση προταθέντος λόγου αναίρεσης – Τροποποίηση του άρθρου 523 ΚΠΔ
Άρθρο 161: Δέσμευση των αποφάσεων της ολομέλειας και των τμημάτων του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 524 ΚΠΔ
Άρθρο 162: Αίτηση και προϋποθέσεις για επανάληψη ποινικής διαδικασίας σε όφελος του καταδικασμένου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 525 ΚΠΔ
Άρθρο 163: Αντικατάσταση τίτλου εβδόμου βιβλίου ΚΠΔ
Άρθρο 164: Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα – Τρόπος κλήτευσης του καταδικασθέντος στο αρμόδιο δικαστήριο – Τροποποίηση του άρθρου 550 ΚΠΔ
Άρθρο 165: Αρμόδιο δικαστήριο για τον καθορισμό της συνολικής ποινής επί καταδικών που απαγγέλθηκαν από δικαστήρια ανηλίκων για διαφορετικά εγκλήματα – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 551 ΚΠΔ
Άρθρο 166: Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής επί περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων κατά του ιδίου προσώπου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 552 ΚΠΔ
Άρθρο 167: Βεβαίωση χρηματικών ποινών – Τροποποίηση του άρθρου 553 ΚΠΔ
Άρθρο 168: Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης – Τροποποίηση του άρθρου 556 ΚΠΔ
Άρθρο 169: Μη εξαίρεση από την ιδιάζουσα δωσιδικία δικηγόρων ή δικαστών για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 και του α.ν. 690/1945 – Τροποποίηση του άρθρου 586 ΚΠΔ
Άρθρο 170: Αναβολή εκτέλεσης επί ποινής που έχει μετατραπεί σε χρηματική – Προσθήκη άρθρου 593 στον ΚΠΔ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 171: Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων – Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και 10 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018
Άρθρο 172: Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3663/2008
Άρθρο 173: Αρμόδια Αρχή για κοινή ομάδα έρευνας – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3663/2008
Άρθρο 174: Δυνατότητα άρσης του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, του εμπρησμού σε δάση, κλοπής και απάτης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 175: Αρμόδιος Συμβολαιογράφος για την διενέργεια του πλειστηριασμού- Ακατάσχετες απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 959, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 982, της παρ. 1 του άρθρου 985 και της παρ. 1 του άρθρου 998 ΚΠολΔ
Άρθρο 176: Μεταβατικές διατάξεις – Αντικατάσταση στην περ. ζ), η), θ), ι), ια) και προσθήκη της περ. ιβ) της παρ. του 6 άρθρου 116 του ν. 4842/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 177: Ρυθμίσεις σχετικά με το Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4786/2021
Άρθρο 178: Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4786/2021
Άρθρο 179: Απόσπαση δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 51 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 180: Απασχόληση δικαστικών λειτουργών στο εθνικό τμήμα του συστήματος πληροφοριών της Σύμβασης Εφαρμογής Σένγκεν – Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997
Άρθρο 181: Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 182: Περιορισμοί στο δικαίωμα της παραίτησης δικαστικού υπαλλήλου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 214 του ν. 4798/2021
Άρθρο 183: Κατάργηση αποκλεισμού του δικαιώματος παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο – Κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3126/2003

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 184: Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2, 3 και 4 στο άρθρο 465 ΠΚ
Άρθρο 185: Μεταβατική διάταξη για την αποδέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν από την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 186: Καταργούμενες διατάξεις

 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 187: Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 16 στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 188: Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Άρθρο 189: Διάθεση ποσού από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και για παρεμφερείς σκοπούς – Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 190: Υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 191: Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4764/2020
Άρθρο 192: Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 193: Ρυθμίσεις για την καταβολή επιχορήγησης προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων – Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021
Άρθρο 194: Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) – Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) – Τροποποίηση της παρ. 3 και της παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
Άρθρο 195: Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020 – Αντικατάσταση της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 196: Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»
Άρθρο 197: Επέκταση του ανοιχτού προγράμματος εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούμενων θέσεων εργασίας – Τροποποίηση των παρ. 1 και 12 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
Άρθρο 198: Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2021
Άρθρο 199: Επέκταση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
Άρθρο 200: Παράταση συμβάσεων καθαριότητας e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 201: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021
Άρθρο 202: Δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 203: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4855/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 215/12.11.2021
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 


Πηγή

Leave a Reply