Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Ποια έγγραφα χρειάζονται αν δεν υπάρχει Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 

Συγκεκριμένα η σχετική διάταξη του νόμου 4855/2021 έχει ως εξής:

Νόμος 4855/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 215/12.11.2021
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 194
Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) – Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36):

α) τροποποιείται ως προς τον κύκλο των δικαιούμενων προσώπων για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κ.Ε.Π.,

β) διορθώνεται η παραπομπή στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ως προς το ορθό, σε παραπομπή στην παρ. 2 και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, γ) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, δ) διαβατηρίου, ε) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και στ) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 2 προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης.

Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού, χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόμενων, καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.».

 

 

 

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) προστίθεται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής απόφασης και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων για τα οποία χορηγείται προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να καθορίζεται η διοικητική δομή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη, ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.»

 

 


Πηγή

Leave a Reply