Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ

διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Αριθμ. 13909/31-3-2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1396/08.04.2021
Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διεκπεραιώνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), είναι οι ακόλουθες:

1.1 Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
1.2 Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
1.3 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέ-λους
1.4 Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας
1.5 Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.6 Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.7 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
1.8 Βεβαίωση απογραφής
1.9 Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
1.10 Ασφαλιστική ικανότητα
1.11 Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
1.12 Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.
1.13 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021
1.14 Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), όπως ισχύει

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τις αναφερόμενες στην παρ. 1 διαδικασίες διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη διεκπεραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1 υπηρεσίες, διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

2. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από το σύστημα για την αντίστοιχη υπηρεσία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

3. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

4. Με την υποβολή της αίτησης και για τον σκοπό της κρίσης των αιτημάτων, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από τον πιστοποιημένο υπάλληλο του ΚΕΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L119 (ΓΚΠΔ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

 

 

Άρθρο 3
Έκδοση βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή απόφασης

1. Με βάση τα δεδομένα της αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που διενεργούνται ηλεκτρονικά, εκδίδεται ηλεκτρονικά για κάθε μία από τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 1, κατά περίπτωση η βεβαίωση ή το σχετικό πιστοποιητικό ή η απόφαση.

2. Η εκδιδόμενη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό ή η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει ημερομηνία έκδοσης και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-E.Φ.Κ.Α και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

Άρθρο 4
Διαλειτουργικότητα συστημάτων

1. Η αρμόδια υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υλοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι απαιτούμενες διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ενώ φροντίζουν για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων ώστε να καθίσταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π..

2. Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π., εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής κάθε μίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της κάθε διαδικασίας.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι παρ. α15 και δ10 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/12407/24-07-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 946) καταργούνται.

2. Οι παρ. Δ4 και Δ7 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10264/ 09-06-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 726) καταργούνται.

3. Οι παρ. 23 και 25 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/11119/ 23-06-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 807) καταργούνται. 4. Η περ. 1 της υπ’ αρ 5968/27-03-2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 365) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της (ήτοι από 8.5.2021)


Πηγή

Leave a Reply