10 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις εισφορές στις αποδείξεις δαπάνης

Και οι συνταξιούχοι που εργάζονται περιστασιακά και αμείβονται με τίτλο κτήσης υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών, ενώ περιορίζεται και η σύνταξή τους.
Αυτό ξεκαθαρίζει ο ΕΦΚΑ με σειρά ερωτήσεων – απαντήσεων που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και αφορά τους τίτλους κτήσης. Μάλιστα, από τις απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις διαπιστώνεται ότι εξαιρούνται μόνο οι αμοιβές από πνευματικά δικαιώματα. Αναλυτικά, οι ερωτήσεις – απαντήσεις του ΕΦΚΑ είναι οι εξής:
1. Τι είναι ο τίτλος κτήσης;
Ο τίτλος κτήσης είναι ένας τρόπος συναλλαγής μεταξύ προσώπων που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ για δραστηριότητα ή δραστηριότητες που ασκούν (ελεύθεροι επαγγελματίες) και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη ΔΟΥ (ιδιώτες) οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά – ως παρεπόμενη δραστηριότητα στους πρώτους. Το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως.
2. Ποιοι ασφαλίζονται με τίτλο κτήσης;
Ολα τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία νομίμως εκδίδεται ο τίτλος κτήσης ανεξάρτητα εάν γι’ αυτά προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με τίτλο κτήσης υπηρεσίες.
3. Ποιοι είναι οι κλάδοι ασφάλισης με τον τίτλο κτήσης;
Τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη (13,33%) και για υγειονομική περίθαλψη (6,95%).
4. Πού υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές;
Στη καθαρή αξία του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων.
5. Ποιος επιβαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές;
Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που αμείβονται με τίτλο κτήσης επιβαρύνουν τους ίδιους τους αμειβομένους.
6. Ποιος αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ;
Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται κατά την έκδοση και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη του τίτλου κτήσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.
7. Τι ισχύει στην περίπτωση που τα πρόσωπα που αμείβονται με τίτλο κτήσης ασκούν ταυτόχρονα και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή;
Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης. Προβλέπεται όμως εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υγειονομικής περίθαλψης.
8. Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος για να ασφαλιστεί με τίτλο κτήσης;
Τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης πρέπει να απογραφούν, αν δεν είναι ήδη απογεγραμμένοι, στο ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους και να δηλωθούν με την ιδιότητα «αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ώστε να τους χορηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωση, η οποία χορηγείται άπαξ και αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στον εργοδότη για την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών.
9. Τι πρέπει να κάνει ο εκδότης του τίτλου κτήσης;
Εάν δεν έχει απογραφεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία ΕΦΚΑ της έδρας του για τη συνήθη διαδικασία απογραφής εργοδότη.
10. Συνταξιούχος για τον οποίον εκδίδεται τίτλος κτήσης ασφαλίζεται;
Ναι, θα πρέπει να γίνονται κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ και να ασφαλίζεται. Εφόσον, δε, υπάρχει ασφάλιση, θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί διακοπής της σύνταξης, με εξαίρεση μόνο την ασφάλιση που προέρχεται από πνευματικά δικαιώματα.
Πηγή: kathimerini.gr


Πηγή