Στη βουλή η τροπολογία για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση προς την Ε.Ε. για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων στην αγορά ηλεκτρισμού προκειμένου να ενισχυθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού και να απελευθερωθεί η αγορά.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τροπολογίας, στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι επενδυτές που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία καθώς και όσοι άλλοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για την απόκτηση των μετοχών και των δύο νέων εταιρειών που θα συσταθούν, είτε για την απόκτηση μόνο μίας από αυτές.
Ο νέος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ταχύτατες διαδικασίες, καθώς είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για τη δόση του 1 δισ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει σε διάστημα 7 ημερών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Σε ότι αφορά τα μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων που θα μεταφερθούν στις νέες εταιρείες προβλέπεται να παραμείνουν αμετάβλητα στο επίπεδο που βρίσκονταν κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης ρύθμιση για τη διευκόλυνση της μεταφοράς και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους σταθμούς που λειτουργούν στην Κρήτη. Σκοπός είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού για όλο το 2019 έως ότου ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο.
Όπως αναφέρεται στην τροπολογία: «Με την πρόσκληση αυτή καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, η εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, η χρηματοοικονομική, τεχνική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια των συμμετεχόντων, η ανεξαρτησία τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθμιστικού πλαισίου τομέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισμού), οι προθεσμίες υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρίας οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στον ή στους προτιμητέους επενδυτές».
Επίσης, η τροπολογία καθιστά προαιρετική την αποτίμηση των πωλούμενων μονάδων αλλά υποχρεωτικό τον ορισμό εκτιμητή που αξιολογήσει το περί ευλόγου και δικαίου προτεινόμενου τιμήματος. Ως προς την αποτίμηση, αναφέρει ότι στην περίπτωση που η ΔΕΗ προσλάβει εκτιμητή αναφέρουν οι διατάξεις: «… ο εκτιμητής λαμβάνει υπόψη του αντίστοιχες εμπορικές συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά και τα αποτελέσματα του προηγούμενου διαγωνισμού».


Πηγή