Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών, Τομέων και Δικτύων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Με βάση την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, στο πλαίσιο της Πολιτικής και Οργανωτικής της δομής, προβλέπεται η συγκρότηση:

α. Επιτροπών Πολιτικής

β. Τομέων Δράσης

γ. Δικτύων Πολιτών

α. Επιτροπές Πολιτικής

Οι Επιτροπές Πολιτικής:

Συγκροτούνται με βάση ευρύτερα θεματικά πεδία πολιτικής, εξειδικεύουν και προωθούν τις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις της Συμπαράταξης.

Παρακολουθούν και  αξιολογούν τις  αντίστοιχες πολιτικές επεξεργασίες, προτάσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του PES, της  Σοσιαλιστικής Διεθνούς, των Ελληνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, της κυβέρνησης και  των κομμάτων.

Επεξεργάζονται τις προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης  για μεταρρυθμίσεις ανά τομέα πολιτικής και σε συνεργασία/συνέργεια μεταξύ των τομέων, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πλαίσιο και τη συγκυρία.

Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών  Πολιτικής μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη των αντίστοιχων τομέων των κομμάτων/ φορέων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εφόσον το επιθυμούν αλλά και στελέχη που έχουν σχετική γνώση ή/και εμπειρία παράλληλα με τη συμμετοχή τους σε άλλα όργανα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συγκροτούνται οι παρακάτω Επιτροπές Πολιτικής:

 1. Πολιτικού Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης
 2. Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κυκλικής Οικονομίας και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
 3. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υποδομών,  Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 4. Οικονομικών
 5. Ψηφιακής Πολιτικής
 6. Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη
 7. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
 8. Υγείας
 9. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης,  Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
 10. Νέας Γενιάς
 11. Εξωτερικών, Άμυνας, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
 12. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κάθε Επιτροπή  Πολιτικής συντονίζεται από 11μελή  Γραμματεία, η οποία μεριμνά για τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων οργάνων της Συμπαράταξης καθώς και των φορέων που την απαρτίζουν.

Κάθε Επιτροπή  Πολιτικής, για τη καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της συγκροτεί κατά περίπτωση και όπου κρίνει απαραίτητο,  επιμέρους ομάδες εργασίας σε ειδικότερα αντικείμενα πχ ενέργεια ή τουρισμός.

Στη Γραμματεία της Επιτροπής ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο μετέχουν επιπλέον οι συντονιστές των αντιστοίχων δικτύων.

Θεματικά Εργαστήρια: Οι Επιτροπές Πολιτικής στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους, αφού εξετάσουν  την ανάγκη και την δυνατότητα υποστήριξης, εισηγούνται την δημιουργία μόνιμου ή κατά περίπτωση Θεματικού Εργαστηρίου με τη συμμετοχή στελεχών, με ιδιαίτερη εμπειρία και προσφορά στην Δημοκρατική Παράταξη, εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, ανεξάρτητων ερευνητών,  εθελοντών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Το Θεματικό Εργαστήρι μπορεί να αφορά το σύνολο των θεμάτων μιας επιτροπής ή ενός επιμέρους θέματος αιχμής, με τη συνεργασία επιτροπών συναφών θεμάτων:

π.χ Θεματικό Εργαστήρι για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Παραγωγική Ανασυγκρότηση ή Θεματικό Εργαστήρι μόνο για τη Κυκλική Οικονομία. 

β. Τομείς Δράσης

Οι Τομείς Δράσης έχουν ως αντικείμενο το προγραμματισμό, την υλοποίηση και προβολή των πολιτικών εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών και δράσεων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Συγκροτούνται οι παρακάτω Τομείς Δράσης κάθε ένας από τους οποίους συντονίζεται από 11μελή Γραμματεία.

 1. Οργανωτικού
 2. Κινητοποιήσεων
 3. Επικοινωνίας
 4. Οικονομικού

γ.  Δίκτυα  Πολιτών

Τα Δίκτυα Πολιτών :

– Έχουν στόχο την εξειδίκευση της πολιτικής, την επικοινωνία και διαβούλευση των πολιτικών θέσεων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τους πολίτες στους αντίστοιχους χώρους, καθώς και τη στήριξη της αυτόνομης λειτουργίας των συνδικαλιστικών παρατάξεων.

– Έχουν  αφετηρία  τις πολιτικές δυνάμεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και τις συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου αλλά επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και άλλων κινήσεων και πρωτοβουλιών ενεργών πολιτών του χώρου.

-Αρθρώνονται σε πανελλαδικό, νομαρχιακό κα τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τα Νομαρχιακά και τοπικά όργανα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για θέματα πολιτικού, κοινωνικού, συνδικαλιστικού, επιστημονικού, μορφωτικού ή

επαγγελματικού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα που σχετίζονται με κοινωνικά κινήματα και ευπαθείς κατηγορίες πολιτών.

Με βάση τα παραπάνω συγκροτούνται:

 1. Δίκτυο Συμπαράταξης ΕΒΕ και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 2. Δίκτυο Συμπαράταξης Εργαζομένων, Ιδιωτικού Τομέα
 3. Δίκτυο Συμπαράταξης Εργαζόμενων Δημοσίου Τομέα
 4. Δίκτυο Συμπαράταξης Αυτοδιοίκησης
 5. Δίκτυο Συμπαράταξης Φοιτητών Σπουδαστών
 6. Δίκτυο Συμπαράταξης Γυναικών
 7. Δίκτυο Συμπαράταξης Συνταξιούχων
 8. Δίκτυο Συμπαράταξης Εθελοντισμού, Οικολογίας και Κοινωνικών Κινημάτων
 9. Δίκτυο Συμπαράταξης ΑμεΑ
 10. Δίκτυο Συμπαράταξης Επιστημονικών Συλλόγων και Επιμελητηρίων
 11. Δίκτυο Συμπαράταξης Συνδικαλιστικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Αγροτών
 12. Δίκτυο Συμπαράταξης Ελληνισμού της Διασποράς

Το κάθε Δίκτυο συντονίζεται από 11μελή  Γραμματεία.

Ζητούμε την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου για την εισήγηση και εξουσιοδότηση της Συντονιστικής Γραμματείας του, προκειμένου να καθορίσει την σύνθεση των Γραμματειών σε συνεργασία με τα κόμματα/φορείς της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και  με βάση την αρχή της εκπροσώπησης και της αναλογικότητας.