Τέλος ο υπερδανεισμός των πολιτικών κομμάτων με χορήγηση στις τράπεζες

Φρένο στον υπερδανεισμό των πολιτικών κομμάτων με χορήγηση στις τράπεζες, ως εγγύηση, ποσοστό της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης βάζει το πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, εισάγεται προς ψήφιση τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, με την οποία απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες σε δικαιούχους κρατικής χρηματοδότησης με εγγύηση την εκχώρηση ποσοστού ανώτερου του 50% της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Η διάταξη δεν θέτει φραγμό στην εκχώρηση εγγυήσεων επί των μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων.

Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, εφόσον περάσει ως έχει η προτεινόμενη τροποποίηση θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου και την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε νέα δανειακή σύμβαση ή για κάθε τροποποίηση υφιστάμενης το αργότερο εντός 10 ημερών από την υπογραφή της.

Η δανειοδότηση και η μεταβολή κάθε υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής, όπως καθορίζονται και ισχύουν από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του ΔΣ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Τροποποιήσεις επέρχονται και όσον αφορά τη χρηματοδότηση κομμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα απαγορεύεται η χρηματοδότηση:

  • Από φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
  • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού
  • Ιδιοκτήτες ή εκδότες εφημερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση σε πολιτικό κόμμα και συνασπισμό κομμάτων που υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών, τους οποίους τηρούν τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων με υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του χρηματοδότη.

Πλαφόν 100 χιλ. ευρώ στη χρηματοδότηση μέσω κουπονιών

Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί μέσο χρηματοδότησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Επιτροπή Ελέγχου. Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή χρηματοδότη, εφόσον το ποσό της χρηματοδότησης υπερβαίνει τα 50 ευρώ.

Το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας 50 ευρώ, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του προηγουμένου έτους ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως, ούτε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων κατ’ έτος.

Σύμφωνα πάντα με το “euro2day.gr”, το ακριβές ποσό των κουπονιών αυτών, που αντιστοιχεί σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους. Το ποσό αυτό, για τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, που δεν λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως.

Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα θεωρημένα και στα διατεθέντα από το κόμμα ή το συνασπισμό κουπόνια, συμπίπτει με τον αριθμό των αδιάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφονται με ευθύνη του κόμματος ή του συνασπισμού.

Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόμου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.