Πόσο διάστημα ισχύει η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Με εγκύκλιό της η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων υπενθυμίζει ότι:

«Σύμφωνα με την περ. α της παρ.18 του άρθρου 24 νόμου 2130/1993 όπως ισχύει, η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 243 ΑΚ, προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου.

Επομένως επί παραδείγματι, βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ που εκδόθηκε 30.01.2023 θα ισχύει μέχρι 30.01.2024

Συνεπώς, βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ, στις οποίες αναγράφεται διαφορετική διάρκεια ισχύος ή έχουν εκδοθεί το προηγούμενο έτος χωρίς να έχει παρέλθει ένας χρόνος από την έκδοσή τους, ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ.18 του άρθρου 24 Ν.2130/1993 όπως ισχύει»

 


Πηγή

Leave a Reply