Μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων, άνεργων και ευάλωτων ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις

Ν.4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων (ΦΕΚ 235Α/26-11-2020)

Σημαντικότερες διατάξεις (Πηγή: dimosnet)

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών

Με τη διάταξη του άρθρου 35 του νόμου ρυθμίζεται ενιαία και συνολικά το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών, κατ’ αντιστοιχία με την επικουρική ασφάλιση των έμμισθων δικηγορών, αποσκοπώντας στην άρση οποιασδήποτε ανισότητας μεταξύ των ανωτέρω, καθώς πρόκειται για ασφαλισμένους στους οικείους τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α.

Ειδικότερα, στην παρ. 1 προβλέπεται ότι από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης, εκτός από τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, έμμισθους δικηγόρους θα κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄85) και οι μισθωτοί μηχανικοί, ως ανήκοντες και αυτοί στην κατηγορία των ασφαλισμένων στους οικείους τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α.

Στην παρ. 2 του άρθρου ορίζεται ότι από την 1η.1.2020 για τους μισθωτούς μηχανικούς και από την 1η.1.2021 για τους μισθωτούς υγειονομικούς τα ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς θα επιμερίζονται κατά 50% στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

Στην παρ.3 του άρθρου ορίζεται ότι στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 προστίθεται στοιχείο vii. ως εξής:«vii. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπερ. i έως v της περ. γ’ εφαρμόζονται και στους μισθωτούς μηχανικούς και μισθωτούς υγειονομικούς. Ειδικά για τους μισθωτούς μηχανικούς του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020 καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35. Ειδικά για τους μισθωτούς υγειονομικούς του οικείου τομέα του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35.»

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Με το άρθρο 39 τροποποιείται κατ’ αρχήν η υποπερ. ββ της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α΄73) και προστίθενται και όσοι ήταν ή είναι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) στα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς.

Περαιτέρω προστίθεται νέα περ. ι στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 με την οποία ορίζεται απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτο, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων.

Τέλος, αναδιατυπώνονται οι περιπτ.γ και θ’ ως προς τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον Δημόσιο Τομέα και τη συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Με το άρθρο 40 αντικαθίσταται το άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α΄73) και ορίζεται ότι ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται μεταξύ άλλων τα φυσικά πρόσωπα υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2019 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα από 1.1.2020 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

Επιπλέον, τροποποιείται το ανωτέρω άρθρο ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρίες για τις οποίες πλέον δε θα λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.

Γ. Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 42 [1] τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), που αφορά τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτή η απόφαση εφάπαξ παροχής. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την απονομή και της εφάπαξ παροχής καθώς βελτιώνεται η διαδικασία του σταδίου της αίτησης απόφασης εφάπαξ παροχής και συνεπώς επιτυγχάνεται η άμεση και ταυτόχρονη απονομή της σύνταξης και της εφάπαξ παροχής

[1] Άρθρο 42

Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής και την έναρξη της επεξεργασίας τους.
Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.
Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής.»

Δ. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

Με την ρύθμιση του άρθρου 45 [2] προβλέπεται η πρόωρη συνταξιοδότηση πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και στους πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή.

[2] Άρθρο 45

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς πόρους, δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Κατ΄ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τουλάχιστον τρία (3) παιδιά, αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο πρόσληψής τους.

Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ ή Β΄ ή μυασθένεια – μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαετής πλήρης πραγματική στα καταστήματα αυτά.

β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

γ) Αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

δ) Αν απολυθεί, γιατί καταργήθηκε η θέση και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, εφόσον αμέσως πριν από την απομάκρυνση του έχει πλήρη πενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο ηλικίας, απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά Ανώτατων Σχολών, που απομακρύνονται από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή λήξης της θητείας τους λόγω ορίου ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε Α.Ε.Ι. της Χώρας ή σε ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αθροιστικά. Η υπηρεσία σε θέση μερικής απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.

στ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία γιατί έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.

Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν εξαιτίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σε τρία (3) χρόνια από τον διορισμό του υπαλλήλου ως τακτικού, με συνυπολογισμό και της προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη σε θέση έκτακτου ή με σύμβαση, εφόσον αυτή είναι συνεχής και αμέσως προηγούμενη εκείνης ως τακτικού.

Θεωρείται ότι έπαθε πρόδηλα εξαιτίας της υπηρεσίας και εκείνος που έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από πολεμικά γεγονότα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στη ζώνη των πρόσω στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και αν ακόμη το γεγονός που επέφερε την ανικανότητα, δεν σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και έπαθε κατά την εκτέλεση γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας πάθημα, από το οποίο γεννιέται δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις, δικαιούται να προτιμήσει τον κανονισμό της, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το πάθημα λογίζεται ότι επήλθε εξαιτίας της πολιτικής του υπηρεσίας.

Το πάθημα αυτό μπορεί να επικαλεσθεί ο υπάλληλος οποτεδήποτε μέχρι και την αποχώρηση του από την υπηρεσία, πρέπει όμως απαραίτητα αυτό να τον καθιστά ανίκανο για την πολιτική του υπηρεσία κατά τον χρόνο της αποχώρησης του από αυτή.»

  1. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «του ενός κάτω άκρου» προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετή πραγματική.

Κατ΄ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους.

Για τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ και Β΄ ή μυασθένεια – μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%), αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»

ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Α. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ)

Τα άρθρα 1 και 2 περιλαμβάνουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ)

Οι ανωτέρω δομές θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά με τις υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 (Β’ 1397) και 14957/9.10.2001 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1397), οι οποίες καταργούνται με το άρθρο 3, προκειμένου το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠΑΜΕΑ να συγκεντρωθεί στις ανωτέρω διατάξεις του Ν.4756/20 και στις βάσει αυτών εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Β. «Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο 235 του Ν.4389/16 και επικαιροποιείται ο ορισμός του αστέγου, ως ωφελούμενης μονάδας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επεκτείνεται η προνοιακή παροχή σε άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας. Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις αυτονόμησης από τις δομές φιλοξενίας λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, επιχειρείται η κινητοποίηση των φιλοξενουμένων και η έμπρακτη ενίσχυση της δυνατότητάς τους να προχωρήσουν άμεσα σε αυτόνομη διαβίωση, με την πρόβλεψη της εξαίρεσης από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα του συνόλου του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους ενίσχυσης.

Γ. Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Με το άρθρο 15 θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δικαιούχοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, μπορεί να είναι και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας απογραφής, διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν δομές των περ. α), γ) και δ) της παρ. 2 του άρθρου, ανεξαρτήτως πληθυσμού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα, το ύψος της επιδότησης ενοικίου και εργασίας, καθώς και των λοιπών παροχών του προγράμματος, οι ειδικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες, οι δαπάνες τεχνικής συνδρομής, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σχεδιασμού, αξιολόγησης, υλοποίησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προγράμματος.

Δ. Ακατάσχετο προνοιακών παροχών

Στο άρθρο 18 ορίζεται ότι η μηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 (Α΄ 128) και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων) του Κεφαλαίου Γ΄ της υπό στοιχεία Γ1α/οικ. 842/19.4.1988 υπουργικής απόφασης (Β΄ 242), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία Π3/οικ.603/1994 (Β΄ 148), Π3/ οικ.2091/1995 (Β΄ 537) και Π3/οικ.3427/1995 (Β΄ 868) αντίστοιχες αποφάσεις, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ανάλογες διατάξεις υπάρχουν στο άρθρο 27 αναφορικά με το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, στο άρθρο 64 για το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας, στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής, που καταβάλλονται σε ανέργους και στο άρθρο 67 για τις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές του ΟΑΕΔ.

Ε. Χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης ωφελουμένων του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας σε δομές υπό καθεστώς πλήρους ή μερικής αναστολής λόγω κορωνοϊού

Με το άρθρο 22 προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) με την οποία ορίζεται ότι η χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενες/οι του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δυνάμει του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133), συνεχίζεται στην περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία των δομών/φορέων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό τεθεί υπό καθεστώς αναστολής, πλήρους ή μερικής, λόγω λήψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων που παραχωρήθηκαν στο Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου σε ΟΤΑ

Στο άρθρο 20 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατό να καθορίζεται η διάθεση ή η χρήση των ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί στο «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου» σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή άλλους φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης αποκλειστικά για κοινωνικούς, προνοιακούς ή κοινωφελείς σκοπούς.

Β. Απόσπαση υπαλλήλων σε θέση ειδικού συνεργάτη Προέδρου ΕΚΚΑ

Στο άρθρο 23 ορίζεται ότι για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του ΕΚΚΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του συστήνονται δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και με διάρκεια όση η διάρκεια της θητείας του Προέδρου ΕΚΚΑ.Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) μέσω απόσπασης.


Πηγή