ΣΕΒ: Σοβαρή έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στην Ελλάδα

Shutterstock.com

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει «θεμελιώδεις και στοιχειώδεις ελλείψεις παιδείας και δεξιοτήτων», τονίζει σε έκθεσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τονίζοντας πως χρειάζονται βαθιές αλλαγές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ώστε η χώρα μας να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας.
Ο ΣΕΒ επισημαίνει πως το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση θέσεων εργασίας, ενώ το πρόβλημα είναι ακόμα εντονότερο στο ήδη απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό.
Το κύριο ζήτημα. στο 28% των περιπτώσεων, δεν είναι η έλλειψη πτυχίων και διπλωμάτων, αλλά η απουσία κατάλληλων δεξιοτήτων, ειδικά στο τεχνικό επίπεδο.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις εξωστρεφείς και στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου περισσότερες από τέσσερις στις δέκα δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό, ενώ ειδικά οι κλάδοι της ενέργειας και της πληροφορικής αγκομαχούν στην εύρεση εργαζόμενων.
Ωστόσο, τονίζει ο ΣΕΒ, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει «υπεράριθμους πτυχιούχους» σε αντικείμενα που δεν σχετίζονται με τον «αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό» της χώρας, με συνέπεια να προκαλείται «αναντιστοιχία» ανάμεσα στα προσόντα του εργατικού δυναμικού και στις δεξιότητες που πραγματικά απαιτούνται σήμερα.
Το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί στο μέλλον, προειδοποιεί ο Σύνδεσμος, καθώς οι επιχειρήσεις θα κληθούν να ενσωματώσουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες.
Ο ΣΕΒ ζητά αποτελεσματικότερη διασύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές δεξιότητες, την τεχνολογική και την τεχνική παιδεία.
Καλεί επίσης για ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.


Πηγή